آزمایشهای غیرمخرب (NDT)

خدمات آزمونهای غیرمخرب در شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا بشرح ذیل می باشد:

 

  • آزمون چشمی (VT)
  • آزمون مایع نافذ (PT)
  • آزمون ذرات مغناطیسی (MT)
  • آزمون رادیوگرافی (RT)
  • آزمون فرا صوتی (UT)
  • و سایر روشهای نوین در صورت نیاز کارفرما قابل تامین می باشد.

 ndt