آزمایشهای غیرمخرب (NDT)

خدمات آزمونهای غیرمخرب در شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا بشرح ذیل می باشد:

  • آزمون چشمی (VT) :
  •  آزمون مایع نافذ (PT) :
  •  آزمون ذرات مغناطیسی (MT) :
  •  آزمون رادیوگرافی (RT) :
  •  آزمون فرا صوتی (UT) :
  •  و سایر روشهای نوین در صورت نیاز  کارفرما قابل تامین می باشد.

NDT1

NDT2