پیام مدیر عامل

ارتقاء سطح "کیفیت " نتیجه همکاری سیستماتیک و هوشمندانه همه ماست. لذا شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا با اتکاء به منابع انسانی مجرب به عنوان ارزشمندترین سرمایه خود، همواره در این مسیر گام برمی دارد.

مدیر عامل