بازرسی پیش از حمل

بازرسی پیش از حمل (PRE SHIPMENT INSPECTION) PSI

 

  • بازرسی کمی و یا کیفی کالا
  • بازرسی  بسته‌بندی و نشانه گذاری محموله
  • نظارت بر بارگیری کانتینر
  •  نمونه گیری
  • بررسی تست های آزمایشگاهی و آنالیز گزارش های آزمایش

بازرسی در مقصد  DESTINATION INSPECTION

بازرسی در مقصد مطابق تشریفات گمرکی و رویه های بانکی برای اطمینان از مطابقت کمی و کیفی کالا با اسناد تجاری انجام خواهد شد..

 haml