بازرسی پیش از حمل

بازرسی پیش از حمل (PRE SHIPMENT INSPECTION) PSI

 

بازرسی کمی و یا کیفی کالا

بازرسی وضعیت بسته‌بندی و نشانه گذاری محموله

بازرسی کانتینر و سایر وسایل حمل و نقل

نظارت بر بارگیری

نمونه گیری

آنالیز آزمایشگاهی یا آزمون‌های مربوطه

بازرسی در مقصد  DESTINATION INSPECTION

این نوع بازرسی در مقصد صورت می‌پذیرد و عموما جهت انجام تشریفات گمرکی و دستورالعمل‌های بانک‌ها به منظور حصول اطمینان از موجود بودن کالا به میزان اظهار شده در اسناد تجاری صورت می‌پذیرد. عموما نوع بازرسی به صورت کمی می باشد.

بازرسی پیش از حمل 1

بازرسی پیش از حمل 2