خط مشی

رئوس خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام میدارد:

  • توسعه منابع انسانی به عنوان بالاترین سرمایه سازمان از طریق جذب و ادامه همکاری نیروهای کارآمد و آموزش دیده
  • بهره مندی از ساختارهای سازمانی با استفاده از روش های اجرایی مدون و تعریف گردش کار برای انجام بهینه تمامی فرآیندهای جاری در شرکت و ایجاد و توسعه روش های جدید لازم
  • برقراری ارتباط موثر و دو جانبه با مشتریان و شناخت خواسته های تلویحی و تصریحی و کسب رضایت آنها
  • شناسایی، حذف، کاهش و کنترل مخاطرات بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی تا حد ممکن و ایجاد آگاهی های پیشگیرانه جهت جلوگیری از بروز پیامدهای نامطلوب ناشی از محیط کار
  • مدیریت و بهینه سازی مصرف منابع و انرژی و حفظ و حراست از محیط زیست
  • حفظ استقلال، بی طرفی و رعایت محرمانگی به عنوان حقوق اولیه کارفرمایان