بازرسی فنی حین ساخت

بازرسی حین ساخت به منظور اطمینان از مراحل ساخت مطابق با الزامات و مشخصات فنی تایید شده بر اساس طرح بازرسی و آزمایش( ITP) انجام می شود.

 hein-kar