بازرسی فنی حین ساخت

این نوع بازرسی بر اساس مراحل ITP تائید شده به منظور اطمینان مرحله به مرحله حین ساخت با الزامات و مشخصات فنی اعلام شده توسط کارفرما می باشد که با هدف انطباق کالا با درخواست کارفرما انجام می پذیرد.

بازرسی فنی حین ساخت 2

بازرسی فنی حین ساخت 1