عضویت ها

عضویت در اتاق های بازرگانی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق

عضویت در انجمن

انجمن آهن و فولاد ایران

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب ایران (IRSNT)

انجمن آزمون های غیر مخرب ایران(IRNDT)

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

عضو جامعه ممیزی و بازرسی ایران

انجمن مدیریت کیفیت ایران

 

عضویت ها