شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا>دسترسی مستقیم کارفرما (پیشنهادات و انتقادات)