شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا>خدمات>بازرسی حین سرویس و بهره برداری

بازرسی حین سرویس و بهره برداری

خدمات بازرسی حین سرویس و بهره برداری جهت پیاده سازی موارد زیر انجام می پذیرد:

 

  1. ارزیابی و ثبت شرایط کلیه تجهیزات تحت بازرسی
  2. تدوین و پیاده سازی برنامه بازرسی مناسب و فواصل زمانی
  3. ارزیابی ریسک تجهیزات 
  4. تخمین عمر مفید  تجهیزات
  5. تجزیه و تحلیل نتایج بازرسی برای جلوگیری از خرابی سیستم و اطمینان از عملکرد قابل اعتماد و ایمن 
  6. ثبت و نگه داری سوابق بازرسی
  7. تعمیرات  و نگه داری

 bazresi