شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا>خدمات>بازرسی حین سرویس و بهره برداری

بازرسی حین سرویس و بهره برداری

خدمات بازرسی حین سرویس و بهره برداری و ارائه بازرسی، با رویکرد به موارد زیر انجام می گردد:

  • شناسایی، ارزیابی و ثبت شرایط کلیه تجهیزات تحت بازرسی
  • ارزیابی ریسک تجهیزات و اطمینان از عملکرد ایمن تجهیزات (تخمین عمر باقی مانده تجهیز)
  • تدوین و پیاده سازی برنامه بازرسی به همراه دستورالعملهای مربوطه توسط پرسنل دارای صلاحیت
  •  آنالیز نتایج بازرسی به منظور جلوگیری از fail کردن تجهیزات
  • ثبت و نگهداری سوابق بازرسی، تعمیرات و تغییرات

بازرسی حین بهره برداری و تغییرات 1

بازرسی حین بهره برداری و تغییرات 2