بازرسی لوله و پوشش خط انتقال اتیلن غرب
بازرسی لوله و پوشش خط انتقال اتیلن غرب
آینده
1400/01/25
1401/07/12
کار فرما
کارفرما= رادکام
زمانبندی طرح
اسفند 1400