بازرسی تجهیزات طرح جمع آوری گاز
بازرسی تجهیزات طرح جمع آوری گازهای همراه نفت آماک
آینده
1400/01/02
1400/02/06
کار فرما
کار فرما
اهداف طرح
اهداف طرح
زمانبندی طرح
زمان بندی