بازرسی لوله و پوشش خط انتقال اتیلن غرب
بازرسی لوله و پوشش خط انتقال اتیلن غرب
.
بازرسی تجهیزات پروژه پالایشگاه گاز فراشبند
بازرسی تجهیزات پروژه پالایشگاه گاز فراشبند
.
بازرسی تجهیزات پایانه های نفتی قشم
بازرسی تجهیزات پایانه های نفتی قشم
.
بازرسی تجهیزات شرکت کالای نفت تهران
بازرسی تجهیزات شرکت کالای نفت تهران
.
بازرسی تجهیزات میدان نفتی یاران
بازرسی تجهیزات میدان نفتی یاران
.
بازرسی تجهیزات پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس
بازرسی تجهیزات پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس
.
بازرسی تجهیزات طرح نمک زدایی بینک و گچسازان
بازرسی تجهیزات طرح نمک زدایی بینک و گچسازان
.
بازرسی تجهیزات طرح جمع آوری گاز
بازرسی تجهیزات طرح جمع آوری گازهای همراه نفت آماک
.